Beloning/ betaling

Beloning
Hulp ontvangt een beloning overeenkomstig de wettelijke regeling “Dienstverlening aan Huis” en de daarnaast gemaakte werkafspraken. Overeenkomstig deze wettelijke regeling is de vergoeding all-in. Hetgeen betekent dat dit onder andere inclusief 8% vakantiegeld en betaling vakantie-uren en servicekosten is. De vergoeding, vastgesteld voor 2019, bedraagt 17,50 euro per uur, dit is equivalent aan één Dienstencheque.

Betaling
Voor ieder gewerkt uur ontvangt Hulp van Cliënt een Dienstencheque. Cliënt heeft de plicht om als “goed huisvader” er voor te zorgen:  over voldoende Dienstencheques voor betaling aan Hulp te beschikken. Indien bij aanvang van de werkzaamheden blijkt dat Cliënt niet over voldoende Dienstencheques beschikt om de te verrichten werkzaamheden te betalen, heeft Hulp het recht de werkzaamheden op te schorten.
op zijn laatst 24 uur van te voren aan Hulp aan te geven dat een reguliere afspraak om te komen werken niet door gaat. In overleg kan dan besloten worden de werkzaamheden op een ander moment uit te voeren. Wanneer Hulp zich bij Cliënt meldt en deze niet aanwezig is of hij/ zij om de een of andere redenen de afgesproken werkzaamheden niet kan verrichten heeft Hulp recht op de cheques voor de gemiste uren. Hulp meldt dit dan zo snel mogelijk aan DSO bv (mail of sms).
De Hulp wordt maandelijks, na tijdige inlevering van de over de afgelopen periode ontvangen cheques, door DSO bv voor de ingeleverde cheques uitbetaald. Let op: betalingen zijn pas mogelijk nadat DSO bv een kopie van deze Arbeidsovereenkomst hebben ontvangen. Hulp dient zelf bij de belastingdienst aangifte van de ontvangen betaling(en) te doen.