De Zorgaanbieder

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt dat zorgaanbieders een adviesorgaan instellen met wettelijke bevoegdheden om mee te praten vanuit cliëntenperspectief: de cliëntenraad. De Wmcz verplicht de instelling tot het instellen van een cliëntenraad.

Volgens DSO draagt een zorgaanbieder bij aan vertrouwen door in de samenwerking een positieve houding aan te nemen en middelen aan cliëntenraden beschikbaar te stellen zodat zij hun werk goed kunnen doen. Een zorgaanbieder die bereid is te denken en te handelen vanuit het perspectief van cliënten, is al een eind op weg om recht te doen aan wat de wet beoogt.

Het goed functioneren van medezeggenschap, het benaderen van beleid vanuit cliëntenperspectief en een goede samenwerking tussen cliëntenraad en het management, draagt uiteindelijk bij aan waar het allemaal om te doen is: een goede kwaliteit van de zorg.