Medezeggenschap in dialoog

Medezeggenschap als een dialoog tussen het bestuur van de instelling (de bestuurder of manager) en cliënten. Met als insteek het cliëntenperspectief. Zo ziet De Sociale Onderneming BV het. Een succesvolle medezeggenschap vraagt ieders investering. Open en eerlijke communicatie is hierbij onontbeerlijk.

Cliëntenraad als adviesorgaan
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Een cliëntenraad is een belangrijk adviesorgaan. De wet geeft cliëntenraden een stem in de organisatie, maar een cliëntenraad zit niet op de stoel van de bestuurder.

Dicht bij de cliënt
De DSO vindt dat de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij cliënten zelf georganiseerd moet worden. Zij ervaren immers direct de gevolgen van beslissingen die de instelling neemt. Cliënten moeten zoveel mogelijk zelf de mogelijkheid krijgen uitvoering te geven aan medezeggenschap. Waar nodig met ondersteuning. Daar waar cliënten zichzelf niet kunnen vertegenwoordigen worden zij vertegenwoordigd door verwanten. Maar altijd is het cliëntenperspectief leidend.