Medezeggenschap en inspraak

De cliëntenraad is het belangrijkste middel om cliënten medezeggenschap te geven. Daarnaast heeft de zorgaanbieder nog andere mogelijkheden om ervaringen en meningen van cliënten over de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening in kaart te brengen. Hij kan bijvoorbeeld gebruik maken van cliëntenpanels en focusgroepen, cliënten zitting laten nemen in commissies, enquêtes laten uitvoeren en cliënttevredenheidsonderzoeken organiseren.

Zo geeft de zorgaanbieder cliënten inspraak. DSO vindt het belangrijk dat medezeggenschap en inspraak niet met elkaar verward worden. Cliënten krijgen inspraak en kunnen op een verschillende manieren hun mening geven. Dat is waardevol voor de zorgaanbieder en de cliëntenraad kan deze input van cliënten – de achterban – goed gebruiken voor hun werk.