Dienstverlening aan Huis

Inzet, duur en opzegging en vakantie.
Cliënt ontvangt van “de Hulp” hulp bij het huishouden, in de vorm van werkzaamheden zoals beschreven in het document “Doelstellingen en Werkplan bij het Huishouden”. Dit document is een onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst.  Er wordt gewerkt met maandelijkse perioden. De eerste maand na aanvang van de overeenkomst, geldt als proeftijd. Derhalve hebben beiden partijen het recht om zonder verklaring de overeenkomst binnen deze periode per direct te beëindigen, daarna geldt voor beide partijen een maandelijkse opzegtermijn.

Werkzaamheden.
Bij het aangaan van de Arbeidsovereenkomst bespreken Cliënt en Hulp de te verrichte werkzaamheden aan de hand van het formulier: “Doelstellingen en Werkplan bij het Huishouden” en vullen dit samen in. Na de eerste maand wordt er gecontroleerd of het formulier: “Doelstellingen en Werkplan bij het Huishouden” goed is ingevuld. Tevens wordt geëvalueerd of de beschikbare tijd voldoende is om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Afwijkingen worden gesignaleerd en hierop wordt actie ondernomen. Wanneer het nodig is wordt het formulier aangepast en daarna door Cliënt en Hulp opnieuw ondertekend. Evaluatie vindt plaats na telkens 6 maanden of wanneer de persoonlijke situatie van Cliënt hier aanleiding toe geeft.

Vakantie.
Hulp heeft recht op totaal 4 werkweken vakantie per gewerkt kalenderjaar. Voor de dagen dat Hulp niet kan werken bij Cliënt, zorgt Hulp voor vervanging. Hierbij is het de bedoeling dat er gebruik wordt gemaakt van een vaste vervanging. Ter borging van de administratieve afhandeling en betaling wordt ook aan DSO bv doorgegeven wie voor vervanging gaat zorgen.

Ziekte.
Indien Hulp door ziekte verhinderd is om te werken meldt hij/ zij dit tijdig bij Cliënt. Cliënt zorgt er dan voor dat DSO bv binnen 24 uur de Ziek- en later ook weer de Betermelding ontvangt. Indien Hulp langer dan 14 dagen niet in staat is om zijn/ haar werkzaamheden te verrichten wordt er door DSO bv voor vervanging gezorgd. Bij ziekte ontvangt Hulp, overeenkomstig “Dienstverlening aan Huis”, een vergoeding van maximaal 6 werkweken. Deze vergoeding gaat, met terugwerkende kracht in, op datum van ziekmelding, na de tweede week van de melding. Let op: voor deze vergoeding dient cliënt dienstencheqeus bij DSO bv aan te kopen.